KQXS lô câm đầu đuôi

Thống kê đầu đuôi loto - đầu đuôi giải đặc biệt

Đầu loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Đầu loto0123456789
XSMB 21/06/20241 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần5 lần
XSMB 20/06/20242 lần3 lần0 lần4 lần5 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
XSMB 19/06/20242 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
XSMB 18/06/20242 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần5 lần4 lần3 lần4 lần
XSMB 17/06/20244 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần
XSMB 16/06/20240 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
XSMB 15/06/20241 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần7 lần3 lần3 lần2 lần
XSMB 14/06/20245 lần2 lần2 lần1 lần6 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
XSMB 13/06/20242 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần7 lần
XSMB 12/06/20241 lần1 lần2 lần2 lần3 lần6 lần5 lần4 lần2 lần1 lần
XSMB 11/06/20244 lần2 lần3 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần0 lần4 lần
XSMB 10/06/20243 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần5 lần3 lần
XSMB 09/06/20242 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
XSMB 08/06/20243 lần5 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần0 lần
XSMB 07/06/20242 lần3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
XSMB 06/06/20244 lần6 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
XSMB 05/06/20242 lần1 lần4 lần5 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
XSMB 04/06/20243 lần5 lần3 lần0 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
XSMB 03/06/20242 lần5 lần4 lần1 lần4 lần0 lần1 lần4 lần5 lần1 lần
XSMB 02/06/20244 lần5 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần6 lần
XSMB 01/06/20243 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần6 lần0 lần
XSMB 31/05/20243 lần3 lần3 lần4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần
XSMB 30/05/20241 lần3 lần4 lần5 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
XSMB 29/05/20244 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
XSMB 28/05/20241 lần3 lần2 lần5 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
XSMB 27/05/20243 lần2 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
XSMB 26/05/20242 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần6 lần3 lần3 lần
XSMB 25/05/20240 lần5 lần3 lần1 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần5 lần
XSMB 24/05/20244 lần6 lần2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần4 lần4 lần1 lần
XSMB 23/05/20244 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần5 lần3 lần4 lần2 lần
Tổng đầu loto74927270888188808184

Đuôi loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Đuôi loto0123456789
SXMB 21/06/20240 lần3 lần6 lần1 lần0 lần4 lần3 lần4 lần1 lần5 lần
SXMB 20/06/20243 lần1 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
SXMB 19/06/20240 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần5 lần
SXMB 18/06/20244 lần2 lần3 lần1 lần5 lần2 lần6 lần0 lần2 lần2 lần
SXMB 17/06/20242 lần1 lần6 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
SXMB 16/06/20244 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần6 lần3 lần0 lần6 lần
SXMB 15/06/20240 lần1 lần2 lần6 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần5 lần
SXMB 14/06/20243 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
SXMB 13/06/20243 lần4 lần4 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần6 lần2 lần
SXMB 12/06/20241 lần2 lần2 lần2 lần6 lần5 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
SXMB 11/06/20244 lần3 lần3 lần5 lần5 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
SXMB 10/06/20243 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần1 lần4 lần
SXMB 09/06/20242 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần
SXMB 08/06/20244 lần0 lần0 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần6 lần
SXMB 07/06/20243 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
SXMB 06/06/20245 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần
SXMB 05/06/20242 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần5 lần1 lần4 lần3 lần
SXMB 04/06/20243 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần
SXMB 03/06/20243 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần5 lần5 lần
SXMB 02/06/20243 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần5 lần6 lần1 lần
SXMB 01/06/20247 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần8 lần
SXMB 31/05/20245 lần0 lần5 lần1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
SXMB 30/05/20241 lần3 lần8 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần6 lần2 lần
SXMB 29/05/20245 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần
SXMB 28/05/20245 lần4 lần3 lần4 lần2 lần4 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
SXMB 27/05/20243 lần3 lần5 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
SXMB 26/05/20243 lần1 lần5 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần6 lần4 lần
SXMB 25/05/20242 lần0 lần6 lần6 lần1 lần6 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
SXMB 24/05/20247 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
SXMB 23/05/20244 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
Tổng đầu loto9471101757176816773101

Tổng đầu đuôi loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất

Tổng đầu - đuôi0123456789
MB 21/06/20243 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần5 lần4 lần3 lần2 lần
MB 20/06/20243 lần3 lần3 lần5 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
MB 19/06/20242 lần2 lần6 lần2 lần2 lần5 lần3 lần4 lần1 lần0 lần
MB 18/06/20242 lần5 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần5 lần3 lần1 lần
MB 17/06/20243 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
MB 16/06/20241 lần3 lần5 lần1 lần2 lần6 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
MB 15/06/20242 lần1 lần0 lần4 lần3 lần5 lần1 lần4 lần3 lần4 lần
MB 14/06/20242 lần1 lần0 lần1 lần4 lần5 lần4 lần2 lần3 lần5 lần
MB 13/06/20241 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần4 lần4 lần4 lần4 lần
MB 12/06/20244 lần5 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
MB 11/06/20247 lần0 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
MB 10/06/20243 lần6 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
MB 09/06/20241 lần5 lần4 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần6 lần2 lần
MB 08/06/20244 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
MB 07/06/20241 lần2 lần5 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
MB 06/06/20241 lần4 lần3 lần0 lần2 lần5 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
MB 05/06/20241 lần3 lần5 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
MB 04/06/20243 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần5 lần0 lần2 lần4 lần
MB 03/06/20240 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần5 lần5 lần1 lần2 lần
MB 02/06/20243 lần2 lần3 lần5 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần5 lần
MB 01/06/20245 lần4 lần1 lần3 lần7 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
MB 31/05/20243 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
MB 30/05/20241 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần7 lần5 lần0 lần
MB 29/05/20241 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần1 lần5 lần0 lần4 lần
MB 28/05/20243 lần1 lần4 lần4 lần0 lần4 lần1 lần2 lần5 lần3 lần
MB 27/05/20243 lần1 lần5 lần6 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
MB 26/05/20241 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần6 lần4 lần1 lần
MB 25/05/20242 lần6 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
MB 24/05/20244 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
MB 23/05/20245 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng đầu loto75868187759573937372

2 số cuối giải đặc biệt 96 - Xem thống kê 2 số cuối đặc biệt xuất hiện ngày hôm sau

2 số cuối ĐB hôm trước2 số cuối ĐB hôm sau
21/06/2024
14296
22/06/2024
-
13/05/2024
84396
14/05/2024
16880
28/04/2024
37696
29/04/2024
15877
14/04/2024
71396
15/04/2024
99369
10/05/2023
97996
11/05/2023
63134
28/04/2023
13196
29/04/2023
54639
26/11/2022
67896
27/11/2022
67857
24/11/2022
75996
25/11/2022
36819
20/07/2022
25496
21/07/2022
27404
07/07/2022
91796
08/07/2022
66224
06/07/2022
76796
07/07/2022
91796
18/02/2022
29996
19/02/2022
92264
15/02/2022
87296
16/02/2022
89562
24/07/2021
77196
25/07/2021
82380
31/03/2021
06996
01/04/2021
50393
22/11/2020
61596
23/11/2020
00843
27/08/2020
76496
28/08/2020
17448
05/08/2020
18296
06/08/2020
25375
25/03/2020
54296
26/03/2020
94135
11/02/2020
07696
12/02/2020
19747
10/01/2020
26396
11/01/2020
33658
30/11/2019
36896
01/12/2019
57187
20/09/2018
03096
21/09/2018
31221
23/06/2018
50296
24/06/2018
46249
05/10/2017
20996
06/10/2017
58309
28/09/2017
78296
29/09/2017
56766
25/06/2017
48396
26/06/2017
70727
25/01/2017
74696
26/01/2017
40519
04/01/2017
20896
05/01/2017
86192
24/11/2016
44896
25/11/2016
66898
16/06/2016
23096
17/06/2016
98107
02/05/2016
04196
03/05/2016
12191
24/03/2016
49896
25/03/2016
85152
06/03/2016
23296
07/03/2016
82785
29/12/2015
48196
30/12/2015
59778
25/11/2015
92396
26/11/2015
60233
30/07/2015
27896
31/07/2015
21574
12/04/2015
72096
13/04/2015
49813
08/12/2014
00396
09/12/2014
53241
19/11/2014
78196
20/11/2014
94868
04/11/2014
10896
05/11/2014
38477
01/10/2014
54396
02/10/2014
45497
03/07/2014
14696
04/07/2014
77521
23/05/2014
65996
24/05/2014
39454
21/05/2014
97696
22/05/2014
06529
17/02/2014
18696
18/02/2014
91737

Thống kê lần xuất hiện 2 số cuối ĐB Miền Bắc trong 30 kỳ quay thưởng gần nhất

2 số cuối ĐBLần xuất hiệnNgày xuất hiện
022 lần17/06/2024 , 31/05/2024
091 lần11/06/2024
121 lần01/06/2024
241 lần03/06/2024
262 lần13/06/2024 , 09/06/2024
271 lần04/06/2024
311 lần29/05/2024
321 lần30/05/2024
331 lần08/06/2024
391 lần20/06/2024
431 lần25/05/2024
511 lần07/06/2024
551 lần12/06/2024
561 lần05/06/2024
651 lần10/06/2024
671 lần19/06/2024
691 lần15/06/2024
701 lần02/06/2024
781 lần27/05/2024
821 lần23/05/2024
871 lần14/06/2024
881 lần06/06/2024
902 lần18/06/2024 , 28/05/2024
961 lần21/06/2024
971 lần16/06/2024
982 lần26/05/2024 , 24/05/2024

Top